Európska komisia dňa 3. 4. 2019 načrtla predstavu o 3 pilieroch, ktoré majú napomôcť k účinnému presadzovaniu právneho štátu v Európskej únii. Na ich základe môže začať širšia celoeurópska diskusiu o možnostiach ďalšieho posilnenia právneho štátu …

Právny štát a Európska únia | Alojz Baránik

… najmä tam, kde pretrvávajú problémy.

Komisia sa zároveň obrátila na Európsky parlament, Európsku radu a Radu a členské štáty, ako aj na príslušné zainteresované strany vrátane justičných sietí a občianskej spoločnosti, aby pouvažovali o otázkach predstavených v dnešnom oznámení a prispeli konkrétnymi podnetmi k tomu, ako možno v budúcnosti posilniť súbor nástrojov na ochranu právneho štátu.

Komisia bude vychádzať z týchto úvah a prebiehajúcej diskusie a v júni 2019 sa k tejto otázke vráti a predstaví svoje závery a návrhy.

Vymožiteľnosť práva a právny štát je mojou témou už niekoľko rokov

Na európskej úrovni by som chcel dosiahnuť realistické porovnanie vymožiteľnosti práva na Slovensku a v ostatných členských krajinách EÚ. Som totiž presvedčený, že štatistiky v tejto oblasti sú dlhodobo manipulované v prospech nášho súdnictva. Potrebujeme preto objektívnejšie dáta a analýzy, na základe ktorých by mohla Európska komisia odporúčať členským štátom, ako zlepšiť stav v sektore spravodlivosti.

Právny štát v Európskej únii

Právny štát v Európe sa v posledných rokoch ocitol pod veľkým tlakom. V diskusiách v rámci Únie, na medzinárodnej úrovni aj v občianskej spoločnosti zaznievajú veľmi konkrétne obavy. Vo svetle uvedeného, 3. apríla Komisia už otvorila celoeurópsku diskusiu o tejto téme.

Inštitúcie EÚ a všetky členské štáty nesú spoločne zodpovednosť za to, aby bránili, posilňovali a presadzovali právny štát v Únii. Európska komisia už dnes používa celú škálu nástrojov, ktoré jej umožňujú monitorovať a posudzovať nedostatky týkajúce sa právneho štátu v členských štátoch a reagovať na ne. Patria k nim postupy v prípade nesplnenia si povinnosti, tzv. konania o porušení, a odpovede Súdneho dvora EÚ na prejudiciálne otázky, európsky semester, porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, mechanizmus spolupráce a overovania, či kontroverzný postup podľa článku 7 Zmluvy o EÚ.

Čo je európsky semester

Európsky semester je existujúci cyklus kontroly dodržiavania rozpočtových záväzkov a rozpočtovej zodpovednosti v členských štátoch. V analýzach Slovenska sa ale často venuje aj nášmu súdnictvu, či boju proti korupcii. Keďže tieto hodnotenia nie sú štandardizované a v jednotlivých členských štátoch sa hodnotia takmer vždy iné kategórie, ich výsledky sa však nedajú dobre porovnávať.

Článok 7 Zmluvy o EÚ

Článok 7 Zmluvy o EÚ, určený aj pre vymáhanie dodržiavania právneho štátu, sa v praxi ukázal byť veľmi bezzubým opatrením. To preto, že schválenie sankcií musí byť jednomyseľné. O vylepšenom mechanizme na mapovanie pravidiel právneho štátu sa v Únii preto hovorí už dlhšie. Hoci je spustenie sankčného článku 7 silným signálom, krajiny, voči ktorým sa použije, ho označujú za spolitizovaný a nespravodlivý. Potrebovali by sme preto nový proces založený na objektívnych kritériách, prípadne aj zavedenie vzájomného hodnotenia. Slabinou takéhoto prístupu je však jeho predpokladaná dobrovoľnosť a nevymáhateľnosť, a teda na lepšiu efektivitu by musel fungovať súčasne so štandardnejším postupom s jasnými meradlami.

V súčasnosti sa rokuje aj o nariadení s cieľom chrániť európsky rozpočet, ktoré umožní zastaviť platby z európskeho rozpočtu, ak členský štát zlyháva v dodržiavaní týchto princípov. Proces rozhodovania v tomto nariadení vidím ale ako problematický a porovnateľné kritériá opäť chýbajú.

Uznesenie o zriadení mechanizmu EÚ pre právny štát

Európsky parlament ale už pred dvomi rokmi prijal nelegislatívne uznesenie o zriadení mechanizmu EÚ pre právny štát a jeho súčasťou by mala byť každoročná správa skúmajúca, či sa členské štáty riadia hodnotami stanovenými v článku 2 Zmluvy o EÚ a slúžila by ako základ pre medziparlamentnú diskusiu a stály politický cyklus. Tento „pakt“ by mohol nahradiť krízou ovplyvnený a spolitizovaný prístup, ktorým sa vyznačujú reakcie inštitúcií EÚ na problémy v tejto oblasti. Rada ministrov ani Komisia sa však k úsiliu o vytvorenie podobného mechanizmu dosiaľ dostatočne nepripojili. Preto oceňujem, že Komisia otvára diskusiu o posilnení právneho štátu v EÚ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_sk.htm

Z pohľadu zo Slovenska je potrebné urobiť všetko pre to, aby právny štát bol vnímaný ako jedna z nevyhnutných podmienok udržania spoločného trhu EÚ. Je jasné, že nefunkčnosť súdov musí negatívne ovplyvňovať voľný pohyb ľudí a kapitálu tak, ako to predpokladá Zmluva o EÚ.

Autor článku:
Alojz Baránik – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 2. mieste.

Vizitka kandidáta

Kandidát do Európskeho parlamentu Alojz Baránik v eurovoľbách 2019 kandiduje za politickú stranu SaS z druhého miesta, ako člen TOP tímu Jurzyca-Baránik-Ďuriš Nicholsonová. Alojz Baránik je dlhoročný právnik a tímlíder Sloboda a Solidarita pre spravodlivosť. Slovensko by jeho zvolením získalo zástupcu vo Výbore pre právne otázky (JURI), v ktorom sa schvaľujú dôležité zákony aj pre Slovensko.

Viac o autorovi môžete nájsť tu:
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>