Na tejto stránke nájdete Europass-životopis Jána Rudolfa (osobné údaje, prax, vzdelanie, skúsenosti, zručnosti a jazyky). Kandidát na europoslanca Ján Rudolf kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 zo šiesteho miesta kandidátky strany SaS. Životopis si môžete taktiež stiahnuť v PDF formáte kliknutím na Ján Rudolf - životopis >>

Eugen Jurzyca - životopis

Europass - životopis
Eurovoľby 2019

Ján Rudolf životopis - Eurovoľby 2019

Osobné údaje

Titul, meno a priezvisko
Adresa
Email
Štátna príslušnosť
Dátum narodenia

Prax

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Odvetvie hospodárstva

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

.

.Názov a adresa zamestnávateľa

Odvetvie hospodárstva
Od -do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

.

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Odvetvie hospodárstva

Od -do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

.

.

 

.
Názov a adresa zamestnávateľa
Odvetvie hospodárstva

Od -do
Názov a adresa zamestnávateľa

Od -do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

.
Názov a adresa zamestnávateľa
Odvetvie hospodárstva

Od -do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Názov a adresa zamestnávateľa
Odvetvie hospodárstva
.

Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
.
Názov a adresa zamestnávateľa
Odvetvie hospodárstva

.Vzdelávanie a príprava

Od – do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Od – do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Osobná spôsobilosť

Materinský jazyk

 

Ing. Ján Rudolf, PhD.
Nové Osady 39, 925 22 Veľké Úľany
eurofondy@janrudolf.sk
Slovenská republika
22. apríla 1977

 

02/2019 - súčasnosť
Živnostník

ekonomický poradca, ubytovacie služby

ostatné nevýrobné činnosti

07I2013 – 01/2019
Odborný asistent

Edukačná činnosť (zabezpečovanie prednášok a seminárov, vedenie záverečných prác na I. a II. stupni VŠ štúdia), vedecko-výskumná činnosť (publikovanie vo vedeckých a odborných časopisoch, zborníkoch z konferencií, účasť na grantových projektoch), projektová činnosť

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta - Katedra služieb a cestovného ruchu
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Vysoké školstvo
10/2008 – 6/2013
Odborný asistent

Edukačná činnosť (zabezpečovanie prednášok a seminárov, vedenie záverečných prác na I. a II. stupni VŠ štúdia), vedecko-výskumná a projektová činnosť (publikovanie vo vedeckých a odborných časopisoch, zborníkoch z konferencií, účasť na grantových projektoch, tvorba a realizácia projektov)
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Katedra ekonómie a financií,
Železničná 14, 821 07 Bratislava
Vysoké školstvo

7/2006 – 3/2007
Poradca ministra, generálny riaditeľ sekcie stratégie rozvoja regiónov
Tvorba strategických dokumentov na programové obdobie 2007 – 2013, príprava podkladov pre legislatívu v oblasti implementácie ŠF v súlade s politikami EÚ, koordinácia a metodické usmerňovanie RO pri príprave operačných programov, vedenie negociácií s Európskou komisiou, zodpovednosť za riadenie CKO na národnej úrovni, tvorba stratégie pre rozvoj CR v regiónoch SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Štátna správa

2/2006 – 7/2006
Viggo a.s., projektový manažér, tvorba projektov v oblasti CR

7/2005 – 11/2005
Generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF

Riadenie implementácie Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, JPD NUTS II. BA Cieľ 3 a programu Equal, projekty vzdelávania v manažmente cestovného ruchu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
Štátna správa

5/2004 – 6/2005
Riaditeľ kancelárie SACR
.
Koordinácia činností a vedenie kancelárie SACR, implementácia štrukturálnych fondov pre cestovný ruch v SR, riadenie SO/RO pre RO SOP Priemysel a služby, MH SR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Záhradnícka 153, 829 05 Bratislava
Verejná správa

.
1/2003 – 5/2004
Projektový manažér, vedúci oddelenia stratégie rozvoja mesta a cestovného ruchu
Tvorba projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, tvorba strategických plánov pre rozvoj CR v meste, riadenie oddelenia
Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 92401 Galanta
Samospráva

.

.
2003 – 2010
Vedecko – akademická hodnosť PhD.

Vedný odbor: podnikový manažment

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

.
1995 – 2000
Ing.

Študijný odbor : Komerčné inžinierstvo
Špecializácia: Hospodárska diplomacia a medzinárodné vzťahy
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
.

.

slovenčina

Rudolf Ján - Životopis, jazyky

Sociálne zručnosti a kompetencie

Organizačné zručnosti a kompetencie

 

.
Počítačové zručnosti a kompetencie

Vodičský preukaz

Komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, zodpovednosť, kreativita, flexibilita

Skúsenosti z tvorby, riadenia a hodnotenia projektov, lektorská činnosť a poradenstvo v oblasti implementácie štrukturálnych fondov, projektového manažmentu a vzdelávania, príprava a organizovanie konferencií a workshopov,

znalosť Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), internet
.

A, B, C, E, T