Ak chcete zistiť, kde sú v krajine zásadné problémy, je dobré sledovať štatistiky kontrolných orgánov. Pri tých najvyšších je predpoklad, že sa na nich obracajú tí ľudia, ktorí si nevedeli vlastnými silami pomôcť bežnými a dostupnými prostriedkami.

Osoby so zdravotným postihnutím - Natália Blahová

Preto sa obrátili na najvyššie úrady. Lebo cez úrad ombudsmana alebo komisára sa snažili dovolať sa svojich práv.

Raz ročne predkladá parlamentu svoju správu aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. V rozsiahlom bode týkajúcom sa bariérovej prístupnosti úrad komisára referuje o podnetoch občanov. Tie súviseli najmä s architektonickými bariérami, komunikačnými bariérami, s vyhradeným parkovaním alebo bariérovosťou pri preprave osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu v železničnej doprave.

Podstatná časť podnetov upozorňujúcich na architektonické bariéry sa týkala bytových domov, verejných budov a to najmä pošty, zdravotníckych zariadení a Úradov práce. Najmä pri verejných budovách ide o obzvlášť závažnú komplikáciu pre ľudí s postihnutím alebo oslabením. Prístup k týmto službám a úradom musí byť z povahy ich činnosti otvorený rovnako všetkým občanom. Preto je nemysliteľné, aby potreby svojich klientov nebrali do úvahy.

Neexistujúci výťah, či nekonečné schodištia alebo niekoľko obrubníkov je prekážkou tomu, aby človek s postihnutím alebo obmedzením pristupoval k službám štátu. Tiež sú prekážkou toho, aby si občan svoje povinnosti, ktoré od neho štát vyžaduje, mohol bez komplikácií splniť.

Ak od občana s postihnutím štát vyžaduje, aby si prevzal doporučenú zásielku, je arogantné, že k tomuto jednoduchému úkonu mu nevie vytvoriť podmienky. Zo správy komisárky vyplýva, že na poštách existujú zásadné bariéry pre to, aby občania s postihnutím mohli bez problémov a bez bariér navštíviť svoju poštu. Vedenie Slovenskej pošty informovalo komisárku o tom, že pred schodmi vyvesili tabuľku s telefónnym číslom, ktorým si osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie privolá pracovníka pošty a ten mu na mieste poskytne poštové služby.

Aká je to úroveň ľudskej dôstojnosti? Aká je to úroveň prístupu k službám? Ako vám má na chodníku pred poštou zamestnankyňa vyplácať dôchodok? Ako vás má v dave prechádzajúcich ľudí informovať o stave vášho účtu? Ako vám na ulici odváži balík?
Takýto prístup inštitúcie vháňa človeka s postihnutím do nedôstojnej situácie. Služby nemôžu byť plnohodnotné a najmä spôsobujú u ľudí s postihnutím alebo u seniorov nepríjemný pocit spoločenského vylúčenia.

Komisárka eviduje aj podnety týkajúce sa komunikačných bariér. Napríklad odmietnutie vstupu s vodiacim psom na rôzne verejne prístupné miesta – múzeá, divadlá, kostoly, úrady, alebo do zariadení poskytujúcich služby, ako napríklad kaviarne, reštaurácie, hotely a obchody.

Eviduje tiež nerovné podmienky na aktívne zapojenie sa do politického a verejného života pre osoby so sluchovým postihnutím v porovnaní s osobami bez zdravotného postihnutia a s tým spojenú nemožnosť tlmočenia do posunkovej reči.

V správe komisárky sa nachádza tiež niekoľko ďalších podnetov spojených s absenciou vyhradených parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ďalšie problémy s vyhradeným parkovaním.

V súvislosti so železničnou dopravou riešil úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím systém rezervácie a predaja miesteniek na miesta vyhradené pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu ŤZP. Tieto miestenky bývali predané cestujúcim bez preukazu a teda obsadené. Riešila tiež nevhodné správanie sa vlakvedúcich a sprievodcov vo vlaku a nevhodné a nedôstojné podmienky prepravy cestujúcich s postihnutím.

Ak teda chcete vedieť, na akej úrovni má štát podlžnosti voči svojim občanom, je dôležité sledovať tie ustanovizne, ktoré dozerajú nad právami a slobodami ľudí. Takéto správy nastavujú spoločnosti nemilosrdné zrkadlo o tom, že zabúda na svojich občanov. Na ľudí, ktorí sú súčasťou spoločnosti, ale nastavené podmienky im to nedovoľujú.

V marci 2019 prijal Európsky parlament smernicu o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb týkajúcich sa osôb s postihnutím. Smernica má za cieľ zredukovať bariéry pre osoby so zdravotným postihnutím v EÚ ohľadne prístupu ku vzdelaniu a práci a zúčastňovania sa spoločenského života. Z tejto smernice by mali prospech aj ďalšie osoby s funkčnými obmedzeniami, napríklad staršie osoby, tehotné ženy alebo cestujúci s batožinou. Pojem „osoby s funkčnými obmedzeniami“ uvádzaný v tejto smernici označuje osoby, ktoré majú trvalé alebo dočasné telesné, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutia, postihnutia súvisiace s vekom alebo iné trvalé či dočasné poškodenie súvisiace s výkonnosťou ľudského tela, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže obmedzovať ich prístup k výrobkom a službám, čo vedie k situácii, keď je potrebné prispôsobiť takéto výrobky a služby ich osobitným potrebám .

Návrh smernice zjednocuje viaceré pravidlá a štandardy týkajúce sa poskytovania tovarov a služieb osobám so zdravotným postihnutím v krajinách EÚ s cieľom uľahčiť život handicapovaným ľuďom a podnikateľom, ktorí im poskytujú tovary a služby. Keďže regulačné požiadavky smernice považujeme za primerané benefitom, ktoré prinesú ľuďom so zdravotným postihnutím, návrh v EP Richard Sulík v hlasovaní podporil.

Očakávame, že jednotnosť Európskej únie v týchto otázkach prinesie našim občanom takú kvalitu života, aká im právom prináleží. Chceme a budeme sa o to zasadzovať aj v ďalšej našej práci.

Autor článku:
Natália Blahová

Natália Blahová – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 4. mieste.

Vizitka kandidátky do europarlamentu za SaS

Natália Blahová kandiduje v eurovoľbách 2019 zo štvrtého miesta kandidátky strany SAS. Natália Blahová je predsedníčka poslaneckého klubu SaS. Najviac energie venuje pomoci deťom a rodičom, ktorých postretla nespravodlivosť. Je tímlíderkou strany Sloboda a Solidarita pre osobné slobody. Ako občianska aktivistka sa roky venovala dodržiavaniu ľudských práv. Viac ako desať rokov pracovala ako sociálna poradkyňa so zameraním na sprevádzanie, zastupovanie, sociálne a právne poradenstvo pre rodiny v kríze, deti a náhradné rodiny. Zo svojej praxe vie, že Slovensko ako súčasť Európskej únie zaostáva v oblasti dodržiavania ľudských práv, rešpektovania ľudskej dôstojnosti a rešpektovania rovnosti v právach a slobodách svojich občanov. Natália Blahová vníma, tiež závažné nedostatky v oblasti vymožiteľnosti práva, ktoré ľuďom mnohokrát i fatálne zasahujú do bežného života.

Viac o autorke môžete nájsť tu:
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>   |   Instagram >>   |   Web >>   |   Blog >>   |

Ľudská dôstojnosť - kandidátka do europarlamentu Natália Blahová