U P O Z O R N E N I E

Verejné priestory a priestory propagačných, kampaňových alebo marketingových podujatí organizovaných politickou stranou Sloboda a Solidarita na podporu a propagáciu svojich kandidátov na funkciu europoslanca pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 sú monitorované kamerovým systémom so záznamom, pri ktorom dochádza k snímaniu a zaznamenávaniu obrazu a zvuku zúčastnených dotknutých osôb.

Vezmite prosím na vedomie, že svojim pohybom a pobytom v zreteľne označenom priestore snímanom označeným fotografom alebo kameramanom vyjadrujete súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového alebo obrazovo-zvukového záznamu svojej osoby. V tomto prípade bude Vaša podobizeň anonymizovaná. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti na podujatí.

Prevádzkovateľ:

politická strana Sloboda a Solidarita, IČO: 421 393 33, so sídlom: Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, zapísaná v Registri politických strán a hnutí Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo registrácie: 233004-2009/03592

Účel spracúvania osobných údajov:

propagačná, kampaňová alebo marketingová činnosť prevádzkovateľa; propagačné, kampaňové alebo marketingové podujatia smerujúce k propagácii činnosti prevádzkovateľa, cieľov a programu prevádzkovateľa a jednotlivých kandidátov prevádzkovateľa na funkciu europoslanca pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 (ďalej nižšie len „podujatia pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019“); zverejňovanie obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov dotknutej osoby vyhotovených na podujatiach pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 na webovej stránke prevádzkovateľa, sociálnych sieťach spravujúcich prevádzkovateľom alebo v tlačových správach prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania osobných údajov:

súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej nižšie len „zákon“); oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona pri vedení a organizovaní podujatí pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Takým oprávneným záujmom prevádzkovateľa je legitímna snaha primeranými a modernými prostriedkami a zvolenou stratégiou presvedčiť potenciálnych voličov, aby podporili kandidátov prevádzkovateľa na funkciu europoslanca vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, t.j. najmä možnosť uchádzať sa o hlasy potenciálnych voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 a tiež možnosť zúčastniť sa na slobodnej súťaži politických síl vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019

Opis kategórie osobných údajov:

obrazové a obrazovo-zvukové záznamy týkajúce sa dotknutej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti s jej účasťou na podujatiach pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 (najmä chodci, cyklisti, a pod.)

Príjemcovia osobných údajov:

tretie osoby; prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu, na ktorý boli získané, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby:

  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
  • požadovať prístup k jej osobným údajom;
  • požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov;
  • kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR a tiež v ust. § 19 až 30 zákona.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.sas.sk/detail/4059/ochrana-osobnych-udajov/obsah.